Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku w roku szkolnym 2007/2008.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Szkolne Koło PCK w swej pracy opiera się na realizacji następujących zadań, wytyczonych ramowym planem działalności na dany rok szkolny.

 

Pomoc społeczna.

Udział w kwestach ulicznych:

 • 8 września 2007 r. – Wyprawka dla żaka (uzyskano kwotę 1386,61 zł. dzięki, której uczniowie w trudnej sytuacji materialnej wyposażono w podręczniki oraz przybory szkolne),

 • 10 maja 2008 r. – z okazji Tygodnia PCK, obchodzonego w dniach 6 maja-13 maja (uzyskano kwotę 1400 zł.)

Wewnętrzne zbiórki pieniędzy wśród społeczności szkolnej:

 • 5 grudnia – 12 grudnia - rozprowadzanie wśród uczniów szkoły cegiełek PCK – dochód ze sprzedaży został przeznaczony na świąteczne paczki dla 12 dzieci z ubogich rodzin.

 • Włączenie się w organizację imprezy integracyjnej dla dzieci, która odbyła się 11 marca 2008 r. w Domu Parafialnym parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku poprzez rozprowadzanie cegiełek PCK w dniach 27 luty 2008 – 07 marca 2008 roku.

 

Oświata zdrowotna.

 • Coroczna akcja promocyjna związana z Dniami Honorowego Krwiodawstwa w dniach 22 – 26 listopada (wyjście do punktu krwiodawstwa z uczniami w dniu 23 listopada 2007 r.

 • Udział w corocznym powiatowym konkursie plastycznym organizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK w Płońsku „Zdrowe zęby – ładny uśmiech” (nagrodzono pracę uczennicy klasy 2 Natalii Chyczewskiej.

 • Ciągłe promowanie zdrowego stylu życia poprzez gazetki ścienne oraz pogadanki.

 • Udział opiekuna Szkolnego Koła PCK w kursie udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonym przez instruktorów pierwszej pomocy z Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK w Warszawie w dniach 19 – 20 listopada 2007 r.

 

Promocja działalności Szkolnego Koła PCK:

 • Prowadzenie kroniki Szkolnego Koła PCK.

 • Bieżąca aktualizacja strony internetowej Szkolnego Koła PCK - adres strony: www.pcksp2.gsi.pl .

 • Udział w corocznej powiatowej naradzie opiekunów szkolnych kół PCK zorganizowanej w dniu 17 października 2007 r. przez Zarząd Rejonowy PCK w Płońsku, podczas której otrzymano Dyplom za działalność SK PCK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku.

Praca Szkolnego Koła PCK przebiegała zgodnie z Planem działalności SK PCK na rok szkolny 2007/2008

Sporządziła:

Opiekun Szkolonego Koła PCK

Iwona Milewska